Nie wszyscy pracownicy zdają sobie sprawę, że mogą otrzymać nawet 450 zł na nowe okulary od swojego pracodawcy

Według przepisów prawa pracy, pracownicy, którzy są zmuszeni do długotrwałego korzystania z monitora komputerowego w trakcie swojej pracy, mają prawo do finansowego wsparcia ze strony swojego pracodawcy na zakup nowych okularów. Niemniej jednak, nie wszyscy pracownicy są świadomi tego przywileju. Kogo dotyczy prawo do dofinansowania na okulary i jakie kryteria muszą być spełnione?

Wsparcie finansowe na zakup okularów to obowiązek pracodawcy, ale również korzyść dla pracowników. Praca z komputerem może wpływać negatywnie na wzrok, a odpowiednie okulary mogą znacznie zwiększyć komfort i efektywność wykonywanych obowiązków. Tym samym, dzięki pomocy finansowej, pracownicy mogą troszczyć się o swoje zdrowie wzroku bez konieczności pokrywania pełnych kosztów zakupu okularów.

Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy, „pracodawca ma obowiązek zaopatrzać pracownika w środki ochrony indywidualnej chroniące przed niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia czynnikami w środowisku pracy, a także informować pracownika o prawidłowym ich użytkowaniu”. Jednakże, możliwość uzyskania dofinansowania jest związana z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.

W 2024 roku, dofinansowanie do zakupu okularów od pracodawcy może otrzymać pracownik, który spełnia następujące kryteria:
Pracuje przed komputerem co najmniej 4 godziny dziennie (co stanowi połowę czasu pracy w ciągu dnia).
Ma zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność noszenia okularów podczas pracy przy komputerze.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na okulary, pracownik musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę ich noszenia. Kluczowe jest to, aby dokument ten został wystawiony przez lekarza medycyny pracy. Jeśli jest to konieczne, pracownik może poprosić pracodawcę o przyspieszenie terminu badania lekarskiego.

Po uzyskaniu stosownego zaświadczenia, pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie, dołączając do niego fakturę za zakupione okulary. Wniosek powinien zawierać dane osobowe pracownika, informacje o miejscu i dacie przeprowadzenia badania wzroku oraz kserokopię zaświadczenia lekarskiego. Procedury mogą różnić się w zależności od firmy, jednak na ogół obejmują te same elementy: zaświadczenie lekarskie, fakturę za okulary oraz wniosek o dofinansowanie. Pracodawca ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dofinansowania. Co więcej, możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na soczewki kontaktowe, jeśli zostaną one zalecone przez lekarza. Niektóre firmy oferują również wsparcie finansowe na zakup okularów ochronnych lub przeciwsłonecznych.