Kierunek emerytura rolnicza: Kiedy i na jakich zasadach można ją otrzymać od KRUS?

Posiadanie gospodarstwa rolnego otwiera drogę do korzystania ze świadczeń Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w tym emerytury rolniczej. Ten przywilej przysługuje nie tylko rolnikom, ale także członkom ich rodzin. Czy jednak każdy, kto jest ubezpieczony w KRUS, może ubiegać się o te świadczenia? Jakie konkretne wymogi należy spełnić?

Istnieją precyzyjne kryteria, które decydują o możliwości uzyskania emerytury rolniczej. Pierwszym z nich jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Dla kobiet jest to 60 lat, natomiast mężczyźni muszą mieć co najmniej 65 lat. Drugim warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres minimum 25 lat.

Jest jednak grupa rolników, którzy swoje prawo do emerytury rolniczej mogli realizować już wcześniej. Chodzi tu o tych, którzy do końca 2017 roku ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), byli objęci ubezpieczeniem emerytalno-rentowym przez co najmniej 30 lat i zakończyli prowadzenie działalności rolniczej.

Do określenia okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego bierze się pod uwagę czas od początku 1991 roku. Dla osób urodzonych po 1948 roku do tego okresu wlicza się również lata 1983-1990, kiedy były one objęte ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Dodatkowo, zalicza się czas prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim po ukończeniu 16 roku życia, przed 1983 rokiem.

Osoby, które przyszły na świat przed 1949 rokiem, mogą liczyć na jeszcze szersze możliwości związane z emeryturą rolniczą z KRUS. W ich przypadku, przy ustalaniu prawa do emerytury, bierze się pod uwagę również inne okresy ubezpieczenia, które wpływają na prawo do emerytury, zgodnie z obowiązującymi przepisami emerytalnymi.