Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził zmiany w wyliczaniu dodatków emerytalnych po 65. i 75. roku życia. Co nowego?

W marcu tego roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zdecydował o zmianie stawek dodatków emerytalnych, co skutkowało ich wzrostem o 12,12 procent. Kto jest uprawniony do uzyskania takich dodatków? Większość świadczeń wymaga spełnienia określonych kryteriów, jednak niektóre są przyznawane bez dodatkowych formalności.

Dodatek kombatancki oraz kompensacyjny są przeznaczone dla osób uznanych za kombatantów lub represjonowanych. Aby ubiegać się o te świadczenia, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, potwierdzony dokumentem wydanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po ostatniej waloryzacji dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł. Dodatek kompensacyjny, wynoszący po waloryzacji 49,51 zł, przysługuje z kolei wdowom i wdowcom po kombatancie lub osobie represjonowanej.

Kolejnym rodzajem dodatku jest ten przysługujący osobom prowadzącym tajne nauczanie podczas okupacji oraz nauczycielom pracującym w języku polskim w szkołach III Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańska przed 1 września 1939 roku. Aby otrzymać ten dodatek, konieczne jest złożenie wniosku i uzyskanie zaświadczenia od właściwego kuratorium oświaty. Wartość tego dodatku po waloryzacji to również 330,07 zł. Jednak warto zauważyć, jak podkreśla ZUS, że osoba uprawniona jednocześnie do dodatku kombatanckiego i za tajne nauczanie może otrzymać tylko jeden z tych dodatków.

Dodatek pielęgnacyjny to kolejna forma wsparcia finansowego przysługująca osobom mającym prawo do emerytury lub renty, które są uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Świadczenie to wymaga złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (OL-9) oraz dokumentacją medyczną. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje natomiast automatycznie osobom, które przekroczyły 75. rok życia – jest on wypłacany „z urzędu” razem z emeryturą. Po ostatniej waloryzacji jego wartość wynosi 330,07 zł.

Ostatnim rodzajem dodatku jest ten przeznaczony dla weteranów poszkodowanych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu po skierowaniu do działań wojskowych za granicą. Wartość tego świadczenia zależy od procentu uszczerbku na zdrowiu i może wynosić od 10 do 80 procent najniższej emerytury. Aby otrzymać ten dodatek, konieczne jest złożenie wniosku wraz z decyzją o przyznaniu statusu poszkodowanego weterana wydaną przez odpowiednie instytucje, takie jak Ministerstwo Obrony Narodowej, minister właściwy dla Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu lub szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.