Planowana konfiskata samochodów odwołana: co oznacza ta decyzja dla kierowców?

Chociaż początkowo planowano wprowadzenie konfiskaty samochodów 14 marca, Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło dokonać zmiany w tej sprawie. Jak dowiedzieliśmy się bezpośrednio od źródeł ministerstwa, obecne kierownictwo zamierza zrezygnować z przepisu dotyczącego obowiązkowego przepisania pojazdu na rzecz państwa i zastąpić go możliwością fakultatywnego przepisania.

Przepisy dotyczące konfiskaty samochodów miały wejść w życie 14 marca 2024 roku, a ich autorem był poprzedni skład resortu sprawiedliwości. Co to oznacza dla kierowców?

Nowe przepisy przygotowane przez aktualne kierownictwo ministerstwa obejmują zmiany w ustawie o zmianie – Kodeksu karnego, ustawy – Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich w zakresie przepadku pojazdów. Szczegółowe zmiany obejmują:

  • rezygnację z obowiązku przepisywania pojazdu na rzecz państwa, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu, chociaż nadal pozostanie możliwość takiego przepisania,
  • usunięcie przepisów budzących zastrzeżenia z punktu widzenia konstytucji i dostosowanie przepisów dotyczących przepadku pojazdów do standardów konstytucyjnych,
  • umożliwienie orzekania o nawiązce na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jeśli nie jest możliwe lub celowe orzeczenie przepadku pojazdu.

W ministerstwie poinformowano nas, że projekt został uzgodniony na szczeblu resortowym i obecnie jest na etapie składania wniosku o umieszczenie projektu w wykazie prac legislacyjnych lub programowych Rady Ministrów.

Ministerstwo wyjaśniło, że poprzednie przepisy, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku (Dz. U. poz. 2600, z późn.zm.), budziły zastrzeżenia ze względu na obowiązek orzekania przepadku pojazdów, co było niezgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności reakcji prawnokarnej i standardem równości wobec prawa.